Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

To możliwość zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych, w tym zakup lub licencjonowanie oprogramowania

czytaj więcej

TRAVEL GRANTS - wsparcie na rozwój współparcy

Cel programu to wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami z sektora MŚP

czytaj więcej

Fundusze europejskie dla Wielkopolski

Od 2014 r. wielkopolskie firmy otrzymały za pośrednictwem PARP ponad 600 mln. zł. dofinansowania

czytaj więcej

Celem działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR) jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

  • Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.

Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19, tzn. projekty dotyczące działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.

  • Jakie koszty będą kwalifikowane – na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:

– zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

– zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

  • Typy projektów:

Dofinansowaniu w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację będą podlegać projekty polegające na wdrożeniu rozwiązań cyfryzacyjnych w MŚP.

Celem działania jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, oraz po jej zakończeniu.

Realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy, tj. np. mieć związek z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Projekt powinien wpływać korzystnie na zmianę funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów. Korzyści mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, dostawców). Realizacja projektu może usprawnić lub uzupełnić już toczące się procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii przedsiębiorstwa.

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Wprowadzenie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinno spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy projekt Wnioskodawcy – oprócz innowacji procesowej – zakłada wprowadzenie innowacji produktowej, Wnioskodawca powinien wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie grupy docelowej i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku.

Projekt musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowo oferty.

  • Zasady finansowania:

Instytucją pośredniczącą i organizująca konkurs dla działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przewidziana alokacja środków dla konkursu wynosi: 110 mln zł

Uproszczone metody rozliczania wydatków:

Wsparcie przyznawane w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu. Rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników. Przewidywane stosowanie systemu zaliczek.

Rodzaj pomocy i zakres wsparcia dla działania:

  • Wsparcie udzielane wyłącznie w formie pomocy de minimis.
  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN
  • Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. PLN

minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu

  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł.

  • Terminy:

ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.

rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.

zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

 

 

Źródło: PARP

 

Już od 20 sierpnia br. przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski i Norwegii będą mogli wziąć udział w kolejnej rundzie konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój dwustronnej współpracy. Głównym celem programu jest wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami poprzez organizację misji gospodarczych. Wnioski będzie można składać do 31 października 2022 roku, jednak warto się pospieszyć, ponieważ budżet konkursu wynosi 50 tys. euro. Program jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
  • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na:

  • pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej,
  • zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

  • dofinansowane będą misje gospodarcze organizowane podczas targów i konferencji/kongresów wskazanych przez PARP i Innovation Norway w załączniku nr 2 do ogłoszenia
  • w ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:
  • targach lub konferencji/kongresie,
  • wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu,
  • co najmniej 2 spotkaniach o charakterze biznesowym z 2 różnymi podmiotami prowadzącymi działalaność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres.
  • zrealizowaną misję gospodarczą należy udokumentować dołączając do wniosku o płatność:
    • karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej,
    • wypełnione potwierdzenie uczestnictwa w targach, wydarzeniu i spotkaniach zgodne ze wzorem z załacznika nr 8 do ogłoszenia,
    • kopie dokumentów księgowych i dowody zapłaty potwierdzające poniesienie kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji/kongresie.

    Ile możesz otrzymać?

    Możesz otrzymać maksymalnie 2 000 euro

    • w ramach 1 misji gospodarczej:
    • ryczałt 1800 euro na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej;
    • do 200 euro na zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie, dla maksymalnie dwóch osób.

    Wsparcie można uzyskać na organizację maksymalnie 2 misji gospodarczych.

    Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to 50 000 euro. Jeśli łączna kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczy 110% ww. kwoty to nabór wniosków ulega wstrzymaniu o godz. 16:00:00 w dniu następnym po dniu opublikowania informacji w zakładce "Komunikaty".

     

    Źródło: PARP         

    Od 2014 r. Wielkopolska otrzymała za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ponad 472 mln zł dofinansowania na zwiększanie konkurencyjności przez innowacje. Pieniądze z UE w ramach Programu Inteligentny Rozwój wsparły ponad 1,1 tys. projektów. Jednocześnie ponad 39 tys. pracowników wielkopolskich firm podniosło swoje kompetencje korzystając z usług szkoleniowo-doradczych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Dofinansowanie do szkoleń, zrealizowanych za pośrednictwem  BUR, pochodzące z RPO oraz POWER to ponad 130 mln zł.

    Wielkopolska bardzo dobrze radzi sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Województwo to jest największym, po mazowieckim, beneficjentem środków z Programu Inteligentny Rozwój, będących w dyspozycji PARP. Z Wielkopolski pochodzi 11-proc. udział w ogóle wniosków złożonych w ramach POIR (2430 z 22 165). Średnia liczba składanych wniosków z poszczególnych województw to 1400. Wartość wniosków złożonych przez MŚP na projekty z województwa wielkopolskiego to ponad 3 mld zł.

    –województwo wielkopolskie jest jednym z największych beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój. W ostatniej perspektywie finansowej UE, obejmującej lata 2014-2020 województwo otrzymało środki na podnoszenie innowacyjność o wartości blisko 1 mld zł, wsparte kwotą ponad 472 mln zł z funduszy europejskich – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

    Przewaga Wielkopolski nad większością regionów kraju jest jeszcze bardziej wyraźna, jeśli wziąć pod uwagę liczbę podpisanych umów o dofinansowanie. PARP podpisała 1108 umów na realizację  pomysłów z województwa wielkopolskiego o wartości ponad 993 mln zł – to 13 proc. wszystkich umów zawartych przez PARP w ramach POIR. Średnia liczba podpisanych umów z poszczególnych województw to 527.

    Większość w ramach programów „Badania na rynek” – blisko 180 mln zł na wdrożenia prac badawczo-rozwojowych i „Go to Brand” – ponad 107,5 mln zł na zdobywanie nowych rynków zagranicznych. Do wielkopolskich MŚP trafiło ponadto niemal 43 mln zł na wsparcie wykorzystania profesjonalnego wzornictwa w ramach działania „Design dla przedsiębiorców” i prawie 24 mln zł w formie „Bonów na innowacje dla MŚP” na współpracę firm z jednostkami naukowymi.

    Innowacyjni przedsiębiorcy z Wielkopolski, są gotowi do konkurencji na światowym rynku. Fundusze, które trafiają do wielkopolskich firm z programów prowadzonych przez PARP wspierają w dużej mierze działalność proinnowacyjną – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    Jednocześnie Wielkopolska to region, do którego trafiła duża część środków pomocowych na bieżącą działalność dla firm dotkniętych skutkami pandemii. Na konta średnich firm z województwa trafiło ponad 105 mln zł „Dotacji na kapitał obrotowy” ze środków Programu Inteligentny Rozwój.

    Wielkopolscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z programów podnoszenia kompetencji, jakie PARP oferuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsiębiorcy korzystają m.in ze szkoleń i doradztwa z zakresu: podnoszenia kompetencji i doskonalenia zarządzania biznesem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”, usług szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych w ramach działania „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” czy usług doradczych związanych z przekazaniem firmy w ramach projektu „Sukcesja w firmach rodzinnych”. Dodatkowo przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego mogą korzystać z wsparcia na konkretne branże w ramach „Szkoleń lub doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

    Ze szkoleń i doradztwa ofertowanego za pośrednictwem zarządzanej przez PARP Bazy Usług Rozwojowych w ostatnich latach skorzystało ponad 39 tys. pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania do tych usług ze środków europejskich to ponad 130 mln zł.

    Źródło: www.parp.gov.pl

     
     
     
     
     

    Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski, ul. Wolności 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski
    (62) 735 67 49
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.