Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

To możliwość zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych, w tym zakup lub licencjonowanie oprogramowania

czytaj więcej

TRAVEL GRANTS - wsparcie na rozwój współparcy

Cel programu to wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami z sektora MŚP

czytaj więcej

Fundusze europejskie dla Wielkopolski

Od 2014 r. wielkopolskie firmy otrzymały za pośrednictwem PARP ponad 600 mln. zł. dofinansowania

czytaj więcej

Fundusz pożyczkowy

Podstawowym zadaniem funduszy pożyczkowych jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego finansowania ze środków publicznych, na rozwój firmy.

Pożyczka unijna w ramach programu JEREMIE2 dla mikro, małych i średnich firm na start lub rozwój:

Pożyczki można przeznaczyć na:
•    wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
•    wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług;
•    zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
•    finansowanie rozszerzenia działalności;
•    finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów;
•    oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy.

Ograniczenia w finansowaniu:
•    finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
•    finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki.

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę „START”:
•    zamierzasz być mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP,
•    nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
•    masz oddział/siedzibę firmy w Wielkopolsce lub chcesz mieć i tutaj zamierzasz realizować swój projekt,
•    cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
•    nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
•    nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
•    nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis,
•    jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia.

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

Rodzaje zabezpieczeń:
•    weksel własny in blanco - obowiązkowo
•    poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych
•    hipoteka na nieruchomości
•    przelew wierzytelności
•    sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu
•    inne przewidziane w Regulaminie

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.

Za rozpatrzenie wniosku nie są pobierane opłaty i prowizje.