Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Jubileusz 30-lecia IPHPW

18 marca 2022 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia powołania i działalności samorządu gospodarczego w Ostrowie Wielkopolskim

czytaj więcej

IPHPW uhonorowana Odznaką

Ostrowska Izba odznaczona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Odznaką honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego"

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatne narzędzie, które pozwala wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe

czytaj więcej

Legalizacja dokumentów

Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Przyjdź do nas.

Podstawa  prawna:
Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski dokonuje czynności legalizacyjnych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej, na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Rodzaje legalizowanych dokumentów handlowych:
Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie, w tym:
•    Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
•    Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
•    Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
•    Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
•    Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
•    Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

Procedura legalizacji:
Przedsiębiorca występujący do Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:


1.   Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:

•    aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
•    lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju
•    lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego

2.    Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON:

•    aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

3.   Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP):

•    kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.

4.   Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:

•    wzoru podpisu w obecności przedstawiciela Izby na specjalnym formularzu lub,
•    wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub,
•    kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku,

Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa mogą potwierdzić osoby uprawnione do reprezentacji firmy zgodnie z KRS.

W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej, przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w Izbie. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa. Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek o legalizację dostępny poniżej w formularzach do pobrania.

W zależności od dyspozycji zagranicznego klienta dokumenty zalegalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą mogą podlegać również legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie www.msz.gov.pl oraz placówek dyplomatycznych obcych państw w Polsce.

W razie potrzeby zalegalizowania dokumentów również w konsulacie kraju kontrahenta zagranicznego, adresy ambasad i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce można znaleźć na stronie www.msz.gov.pl


Wniosek o legalizację dokumentów - pobierz
Formularz świadectwa pochodzenia - pobierz
Cennik obowiązujący od 1.04.2022 r. – pobierz


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie 00-074, ul. Trębacka 4, tel.: 22 6309 600, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności legalizacji dokumentów handlowych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz w szczególności Ustawy o izbach gospodarczych, Unijnego Kodeksu Celnego i Przepisów wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo Finansów, Urzędy Celno - Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator Generalny, Policja oraz podmioty przetwarzające na zlecenie Administratora.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności legalizacyjnych oraz okres niezbędny w procesie weryfikacji zalegalizowanych dokumentów oraz ewentualnych przyszłych roszczeń wspólnych oraz roszczeń osób trzecich.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z wymogiem uzyskania legalizacji dokumentu handlowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych czynność legalizacji dokumentu handlowego nie zostanie wykonana.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.