Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Nowe dotacje dla MŚP

Rusza kolejny program bezzwrotnych dotacji dla firm. Przedsiębiorcy mogą otrzymać 25 tys. zł.

czytaj więcej

Inwestycja w kadry

Weź udział w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry” i zyskaj od 50% do 80% zwrotu kosztów

czytaj więcej

GRANT Wielkopolska Tarcza

Środki finansowe uzyskane w ramach GRANTU będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącej działalności

czytaj więcej

Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20

Celem projektu jest wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu kapitału obrotowego, czyli finansowaniu bieżącej działalności firmy.


DLA KOGO?

Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:

 • są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant);
 • prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r;
 • nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
 • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

UWAGA! Każdy Grantobiorca może skorzystać z grantu tylko jednokrotnie.


O grant nie mogą się ubiegać Grantobiorcy, którzy prowadzą działalność w sektorach zastrzeżonych, takich jak:

 • produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność;
 • produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi;
 • produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, które stanowią część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej;
 • kasyna i równoważne przedsiębiorstwa;
 • badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które:

  - mają konkretnie na celu: wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa powyżej; hazard internetowy i kasyna internetowe; lub pornografię; lub które

  - mają na celu umożliwienie nielegalnego: dostępu do sieci danych elektronicznych; lub pobierania danych elektronicznych;

  - badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do:

  - klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych;

  - organizmów zmodyfikowanych („GMO”);

  - inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo;
 • działalność instytucji finansowych, bankowej, oraz sektora kas spółdzielczych.

 

Ponadto wsparcie nie może być udzielone:

    - osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

    - innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 1, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

    - podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.


NA CO?

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.


Przykładowo mogą to być:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),

- czynsz za wynajem lokali,

- opłaty za media,

- zakup towarów handlowych,

- zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,

- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),

- paliwo,

- spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).

Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.

W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o grant w ramach dwóch typów:

Typ A – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność wiodącą w konkretnych branżach / rodzajach działalności (dla typu A wskazano konkretne kody PKD działalności wiodącej – patrz Regulamin)

Typ B – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność w pozostałych branżach / rodzajach działalności (pozostałe kody PKD niewymienione w typie A).


ALOKACJA

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów w ramach projektu grantowego wynosi 94 293 867,92 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 92/100).

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów zostaje przydzielona na każdy z dwóch typów wniosków o grant:

    - typ A – 40% kwoty alokacji i wynosi 37 717 547,17 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 17/100),

    - typ B – 60% kwota alokacji i wynosi 56 576 320,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 75/100)


DOFINANSOWANIE – ILE?

Grant obliczany jest jako stawka jednostkowa przemnożona przez ilość miesięcy utrzymania działalności.

Stawka jednostkowa liczona jest jako iloczyn kwoty
7.845,11 PLN i √FTE
(tj. pierwiastka drugiego stopnia ze wskaźnika FTE)

Ilość miesięcy utrzymania działalności to 1, 2 lub 3 miesiące

Minimalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to:
7.845,11 PLN (dla √FTE = 1 i utrzymania działalności przez 1 miesiąc)

Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to:
164 747,31 PLN (dla √FTE = 7 i utrzymania działalności przez 3 miesiące)

FTE (z ang. Full-Time Equivalent) – czyli zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (zaokrąglenie w dół do liczb całkowitych).

W przypadku osoby samozatrudnionej FTE wynosi 1.


JAK WNIOSKOWAĆ?

INFORMUJEMY, ŻE DATA URUCHOMIENIE GENERATORA WNIOSKÓW ORAZ DATA NABORU WNIOSKÓW O GRANT ZOSTANĄ OGŁOSZONA WKRÓTCE.

Wniosek o grant wypełniany jest wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym pod adresem http://www.grant.warp.org.pl.

W celu wypełnienia wniosku o grant Grantobiorca na stronie internetowej generatora zakłada indywidualne konto przy użyciu adresu e-mail oraz ustanowionego przez siebie hasła.

Po założeniu konta i zalogowaniu się do generatora Grantobiorca wypełnia wniosek o grant zgodnie z treścią poleceń i instrukcji dostępnych przy poszczególnych polach. Należy zweryfikować pola uzupełniane automatycznie przez generator, a w przypadku błędów, dokonać ich korekty, jeśli generator dopuszcza taką możliwość.

Po wypełnieniu wszystkich pól wniosku o grant należy przesłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora.

Generator prześle na adres e-mail użyty do logowania informację o złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.

Na podstawie wprowadzonych danych Generator stworzy dwa dokumenty PDF:

- wniosek o grant, oraz

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Wniosek o grant przesłany w generatorze wniosków uważa się za zweryfikowany przez Grantobiorcę, zatwierdzony i ostateczny.

W terminie do 10-ciu dni roboczych od dnia wysłania elektronicznej wersji wniosku o grant w generatorze, należy dostarczyć podpisaną dokumentację aplikacyjną, o której mowa w pkt. 6, w wersji papierowej, za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej do biura projektu w Poznaniu, ul. Piekary 19 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Grantodawca zamieszcza na stronie www.warp.org.pl listę złożonych wniosków o grant ze wskazaniem daty i godziny złożenia.

Wnioski są przyjmowane, oceniane i umieszczane na listach rankingowych według daty i godziny (z dokładnością do sekundy) złożenia wniosku o grant zarejestrowanej w generatorze wniosków (zgodnie z datą i godziną określoną przez serwer generatora). O kolejności na licie rankingowej decyduje data i godzina złożenia.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych etapów udzielania grantów, tj. oceny wniosku o grant i zawarcia umowy oraz wypłaty, rozliczenia i kontroli zawarte są w Regulaminie.

 

Źródło: WARP