Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ochrona własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP zachęca do korzystania z dofinansowań do zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków (SME Fund)

czytaj więcej

Pożyczka Inwestycyjna dla MŚP

WARP wznowiła nabór wniosków w w zakresie Pożyczki Inwestycyjnej dedykowanej MŚP na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

czytaj więcej

Pożyczka Prorozwojowa dla MŚP

12 lipca b.r. WARP rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową - finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i wydatków obrotowych

czytaj więcej

Pożyczka Regionalna dla MŚP

Wielkopolski Fundusz Rozwoju oferuje wsparcie finansowe „pod kontrakt” na realizację zamówienia publicznego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują takie zamówienie na obszarze województwa wielkopolskiego. Celem programu jest uzyskanie lub zwiększenie przez Wnioskodawcę potencjału finansowego, umożliwiającego realizację danego zamówienia publicznego na obszarze województwa wielkopolskiego, co przyczyni się do osiągnięcia efektu rozwojowego u Ostatecznego Odbiorcy.

Przeznaczenie
Projekt musi być powiązany z danym zamówieniem publicznym (należy wskazać nazwę zamówienia publicznego we Wniosku o udzielenie wsparcia). Wnioskodawca na etapie ubiegania się o Pożyczkę regionalną, zobowiązany jest przedstawić WFR dokumentację przetargową tego zamówienia publicznego lub już zawartą umowę na jego realizację. Środki pożyczki umożliwiają finansowanie wydatków inwestycyjnych i kosztów bieżących związanych wyłącznie z realizacją tego zamówienia publicznego przez Ostatecznego Odbiorcę.
 
Co można sfinansować?
  • Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej wykonawcy
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienia publicznego
  • Projekty budowlane
  • Projekty usługowe
  • Koszty bieżące, m.in. materiały budowlane, wynagrodzenia, usługi nadzoru, usługi podwykonawstwa
  • Środki trwałe, m.in. sprzęt i narzędzia

Wnioskodawca może aplikować do WFR o udzielenie więcej niż jednej pożyczki, jeżeli zamierza ubiegać się o realizację lub już realizuje kilka zamówień publicznych. Oznacza to, iż postanowienia §10 ust. 6 Regulaminu udzielania pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków Województwa Wielkopolskiego powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. nie mają zastosowania do produktu Pożyczka regionalna. W przypadku aplikowania o udzielenie pożyczek na realizację kilku zamówień publicznych, każda z tych pożyczek musi być powiązana z odrębnym zamówieniem publicznym, jak opisano powyżej w odniesieniu do parametru Przeznaczenie finansowania.

Szczegółowe informacje