Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

To możliwość zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych, w tym zakup lub licencjonowanie oprogramowania

czytaj więcej

TRAVEL GRANTS - wsparcie na rozwój współparcy

Cel programu to wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami z sektora MŚP

czytaj więcej

Fundusze europejskie dla Wielkopolski

Od 2014 r. wielkopolskie firmy otrzymały za pośrednictwem PARP ponad 600 mln. zł. dofinansowania

czytaj więcej

Projekty

IPHPW jest realizatorem projektów finansowanych ze środków UE, skierowanych głównie do przedsiębiorców oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Projekt Współpracy Ponadnarodowej - Aktywizacja zawodowa mieszkańców Wielkopolski
Finansowanie: EFS - Program: POKL, Działanie 6.1.1. Kwota: 1.097.170 PLN
Autorski projekt Izby. Główny celem projektu była redukcja bezrobocia na obszarze 5 powiatów województwa wielkopolskiego poprzez zmianę kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz wzmocnienie skuteczności oddziaływania aktywnych polityk rynku pracy poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń partnerów zagranicznych.

Projekt Współpracy Międzynarodowej

     

Projekt: Informatyk - praca dziś i w przyszłości
Finansowanie: EFS - Program: POKL, Działanie 6.1.1. Kwota: 628.300 PLN
Autorski projekt Izby. Jego celem było ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom młodym, do 25 r.ż., pozostającym bez pracy, poprzez podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji w stopniu pozwalającym na zatrudnienie beneficjentów w zawodzie informatyka.

Projekt: Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet
Finansowanie: EFS - Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Kwota: 4.816.546 PLN
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które stanowiły odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Wsparciem doradczym i finansowym objęte zostały kobiety, które ukończyły 30 rok życia, posiadały minimum średnie wykształcenie, były bezrobotne lub planowały zmienić miejsce pracy.

Projekt: KIGNET - Podsieć Usługi Komunalne
Finansowanie: SPO WKP - Program: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Działanie 1.1. Kwota: 549.868 PLN
Autorski projekt Izby skierowany do polskiego sektora komunalnego. Głównym celem było określenie potencjału polskich przedsiębiorstw komunalnych, promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie modelu zarządzania sektorem, zarządzania firmą i świadczenia usług zgodnie z zasadami ujętymi w "Białej Księdze" UE.

Projekt: Utworzenie i Rozwój Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim
Finansowanie: ZPORR - Program: Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Działanie 2.6. Kwota: 412.188 PLN
Autorski projekt Izby będący wynikiem realizacji strategii Izby w zakresie wzmacniania konkurencyjności regionalnej gospodarki. W czasie realizacji projektu nawiązano współpracę z ponad 440 przedsiębiorcami z powiatów Południowej Wielkopolski. Jedna z najbardziej znaczących inicjatyw.

Projekt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Finansowanie: SPO WKP - Program: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Działania 1.1. Kwota: 729.192 PLN
Izba jako Partner ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie. W ramach projektu powstało 20 podsieci tematycznych. Izba współtworzyła m.in.: Podsieć Jednolity Rynek Europejski, Podsieć Innowacje oraz Podsieć Usługi Komunalne.

Projekt: Regiony w Nowej Gospodarce
Finansowanie: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności. Program: RITA 2005 ? Najlepsze polskie doświadczenia. Kwota: 74.300 PLN. Autorski projekt Izby.

Projekt: Transformacja samorządów gospodarczych w realiach Nowej Gospodarki
Finansowanie: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności. Program: RITA 2004 ? Najlepsze polskie doświadczenia. Kwota: 90.413 PLN
Autorski projekt Izby realizowany z izbami gospodarczymi z Dniepropietrowska, Doniecka, Zaporoża i Charkowa. Jedno z największych przedsięwzięć w Południowej Wielkopolsce w zakresie współpracy samorządów gospodarczych Polski i Ukrainy.

Projekt: Młodzi Profesjonaliści ambasadorami Nowej Gospodarki
Finansowanie: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności. Program: RITA 2004 - Najlepsze polskie doświadczenia. Kwota: 24.900 PLN. Autorski projekt Izby.

Projekt: Diagnoza stanu i potencjału sektora turystycznego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Finansowanie: Fundusz Grantowy dla Ostrowa Wielkopolskiego.
Autorski projekt Izby. Był podstawą do budowania Strategii Rozwoju Sektora Turystycznego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.