Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Projekty

IPHPW jest realizatorem projektów finansowanych ze środków UE, skierowanych głównie do przedsiębiorców oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Projekt Współpracy Ponadnarodowej - Aktywizacja zawodowa mieszkańców Wielkopolski
Finansowanie: EFS - Program: POKL, Działanie 6.1.1. Kwota: 1.097.170 PLN
Autorski projekt Izby. Główny celem projektu była redukcja bezrobocia na obszarze 5 powiatów województwa wielkopolskiego poprzez zmianę kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz wzmocnienie skuteczności oddziaływania aktywnych polityk rynku pracy poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń partnerów zagranicznych.

Projekt Współpracy Międzynarodowej

     

Projekt: Informatyk - praca dziś i w przyszłości
Finansowanie: EFS - Program: POKL, Działanie 6.1.1. Kwota: 628.300 PLN
Autorski projekt Izby. Jego celem było ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom młodym, do 25 r.ż., pozostającym bez pracy, poprzez podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji w stopniu pozwalającym na zatrudnienie beneficjentów w zawodzie informatyka.

Projekt: Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet
Finansowanie: EFS - Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Kwota: 4.816.546 PLN
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które stanowiły odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Wsparciem doradczym i finansowym objęte zostały kobiety, które ukończyły 30 rok życia, posiadały minimum średnie wykształcenie, były bezrobotne lub planowały zmienić miejsce pracy.

Projekt: KIGNET - Podsieć Usługi Komunalne
Finansowanie: SPO WKP - Program: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Działanie 1.1. Kwota: 549.868 PLN
Autorski projekt Izby skierowany do polskiego sektora komunalnego. Głównym celem było określenie potencjału polskich przedsiębiorstw komunalnych, promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie modelu zarządzania sektorem, zarządzania firmą i świadczenia usług zgodnie z zasadami ujętymi w "Białej Księdze" UE.

Projekt: Utworzenie i Rozwój Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim
Finansowanie: ZPORR - Program: Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Działanie 2.6. Kwota: 412.188 PLN
Autorski projekt Izby będący wynikiem realizacji strategii Izby w zakresie wzmacniania konkurencyjności regionalnej gospodarki. W czasie realizacji projektu nawiązano współpracę z ponad 440 przedsiębiorcami z powiatów Południowej Wielkopolski. Jedna z najbardziej znaczących inicjatyw.

Projekt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Finansowanie: SPO WKP - Program: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Działania 1.1. Kwota: 729.192 PLN
Izba jako Partner ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie. W ramach projektu powstało 20 podsieci tematycznych. Izba współtworzyła m.in.: Podsieć Jednolity Rynek Europejski, Podsieć Innowacje oraz Podsieć Usługi Komunalne.

Projekt: Regiony w Nowej Gospodarce
Finansowanie: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności. Program: RITA 2005 ? Najlepsze polskie doświadczenia. Kwota: 74.300 PLN. Autorski projekt Izby.

Projekt: Transformacja samorządów gospodarczych w realiach Nowej Gospodarki
Finansowanie: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności. Program: RITA 2004 ? Najlepsze polskie doświadczenia. Kwota: 90.413 PLN
Autorski projekt Izby realizowany z izbami gospodarczymi z Dniepropietrowska, Doniecka, Zaporoża i Charkowa. Jedno z największych przedsięwzięć w Południowej Wielkopolsce w zakresie współpracy samorządów gospodarczych Polski i Ukrainy.

Projekt: Młodzi Profesjonaliści ambasadorami Nowej Gospodarki
Finansowanie: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności. Program: RITA 2004 - Najlepsze polskie doświadczenia. Kwota: 24.900 PLN. Autorski projekt Izby.

Projekt: Diagnoza stanu i potencjału sektora turystycznego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Finansowanie: Fundusz Grantowy dla Ostrowa Wielkopolskiego.
Autorski projekt Izby. Był podstawą do budowania Strategii Rozwoju Sektora Turystycznego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.